Reklamace zboží

Záruční a reklamační podmínky

Všechny nepopsané skutečnosti se řídí občanským zákoníkem a zákonem čís. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele v platném znění (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele"). V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

 

Převzetí zásilky

Kupujícímu je doporučeno nepřebírat od přepravce poškozenou zásilku a kontaktovat prodejce prostřednictvím E-shopu, e-mailem nebo telefonicky. V případě převzetí poškozené zásilky bude k reklamaci přistupováno ve spolupráci s přepravní službou. Po převzetí zboží je doporučeno zboží bez zbytečného odkladu zkontrolovat a případné zjištěné vady co nejdříve oznámit písemnou formou na e-mail: obchod@rybarske-zbozi.cz  nebo korespondenční poštou na adresu provozovny, případně telefonicky na číslo +420 734 603 876 nebo +420 604 668 274.

Způsob popsání vady a další potřebné informace, jsou uvedeny v článku "Vybavení reklamace".

Práva z odpovědnosti za vady, podmínky uplatnění těchto práv

Práva z vadného plnění jsou uvedeny v občanském zákoníku v § 2161 a dalších. Kupující má mimo jiné níže uvedená práva:

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla chybná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Datum prodeje je vyznačeno na prodejním dokladu, případně i na záručním listě.

 

Výskyt vady do 6 měsíců od prodeje

V případě výskytu vady ve lhůtě 6 měsíců od data dodání / prodeje má kupující právo požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné. Pokud se vada týká pouze části věci, může kupující požadovat výměnu pouze této součásti. Není-li to možné, může kupující odstoupit od kupní smlouvy.

 

Výskyt vady po 6 měsíci od prodeje

1. Chybné plnění je podstatným porušením kupní smlouvy V případě, že je vada zboží podstatným porušením kupní smlouvy, má zákazník na výběr z následujících možností:

- Odstranění vady dodáním nově věci nebo věci chybějící
- Odstranění chyby opravou věci
- Poskytnutí přiměřené slevy
- Odstoupení od kupní smlouvy
- Zvolenou variantu sdělí zákazník při uplatnění reklamace a tato informace bude zapsána do reklamačního protokolu.

2. Chybné plnění je nepodstatným porušením kupní smlouvy. V případě, že je vada zboží nepodstatným porušením kupní smlouvy, má zákazník na výběr z následujících možností:

- odstranění vady
- Poskytnutí přiměřené slevy

 

Právo z vadného plnění se nevztahuje

- na vady vzniklé běžným používáním
- nesprávným použitím výrobku
- nesprávným skladováním
- na chyby vzniklé mechanickým poškozením a opotřebením, živelnou pohromou (voda, písek, oheň)


U zboží prodávaném za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Tato vada je vyznačena na prodejním dokladu nebo na záručním listě.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou funkčností nebo poruchou výrobku. Prodávající dále neodpovídá za případné vady zboží, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl nebo je sám způsobil. Pokud jde o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

 

Vybavení reklamace

Kupujícím se doporučuje v případě reklamace výrobku zakoupeného u prodejce Renáta Havranová s.r.o. postupovat následujícím způsobem:

a. informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, písemně nebo osobně

b. zboží zašlete na adresu : Renáta Havranová s. r. o. Revoluční 2732/9, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem


Zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu a do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu.

Dodat spolu s reklamovaným zbožím všechny součásti, které mohou s chybou souviset, přesný popis vady, případně důkaz projevu vady, která vzniká pouze občas, kontaktní informace (telefon, e-mail), specifikaci práv, které chcete v souvislosti s reklamací uplatnit, prodejní doklad (kopii) a záruční list (pokud byl přiložen).

Zásilka s reklamovaným zbožím by měla být dodána v řádném bezpečném obalu jako cenný balík (ne dobírkou). Uvedené doporučení nemají vliv na možnosti a práva spotřebitele vyplývající z občanského zákoníku a zákonu "O ochraně spotřebitele" v platném znění a mají sloužit pouze pro co nejrychlejší vyřízení reklamace výrobku.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží:

- Uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto napíše zápis
- Reklamaci přijme a jako neoprávněnou na místě zamítne a reklamované zboží vrátí kupujícímu
- Reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jeho výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.


O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož io provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení - reklamační protokol.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího:

Objednávku může kupující stornovat telefonicky na čísle 734603786, případně emailem obchod@rybarske-zbozi.cz  až do chvíle, než s vámi naplánujeme dopravu zboží k Vám. V písemné formě musí storno obsahovat číslo objednávky. Toto číslo je uvedeno v automatické odpovědi, kterou dostanete na váš kontaktní e-mail po úspěšném vytvoření objednávky.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

Prodávající má právo nepotvrdit objednávku, nebo od objednávky odstoupit, viz "Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku". Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy při opakovaném nepřevzetí zásilky ze strany kupujícího. Před odstoupením je prodávající vždy povinen informovat zákazníka o této skutečnosti.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má v souladu s platnými zákony právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od data převzetí. V této lhůtě musí kupující odeslat odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující následně vrátí zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději ho ale musí odeslat na vlastní náklady do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající vrátí kupujícímu peníze ve lhůtě 14 dnů od odstoupení kupujícího od smlouvy, nejdříve ale v okamžiku převzetí vráceného zboží prodávajícím, nebo pokud kupující prokáže, že vrácené zboží odeslal prodávajícímu. Kupující má kromě kupní ceny zboží právo na vrácení nákladů spojených s dopravou zboží, kterou prodávajícímu uhradil, nejvýše však ve výši ceny nejlevnější nabízené dopravy prodávajícího.

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat poštou na adresu Renáta Havranová s. r. o. Revoluční 2732/9, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem (což je i adresa pro zaslání vráceného zboží) nebo emailem na adresu e-mail obchod@rybarske-zbozi.cz . Kupující může využít formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který je možné stáhnout zde.

Odstoupení od kupní smlouvy může být zamítnuto jestliže:

- Kupující neodešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů ode dne, kdy nám oznámil, že odstupuje od této smlouvy
- se jedná o dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, kde Kupující porušil jejich originální obal
- zboží bylo dodáno v uzavřeném obalu, a Kupujícím bylo po dodání z obalu vyjmuto a z hygienických důvodů je nelze vrátit
- bylo zboží upraveno podle přání Kupujícího
- zboží podléhá zkáze


Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

Závěrečná ustanovení

Práva z vadného plnění zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2014. Změny reklamačního a obchodního řádu vyhrazeny.

 

Formuláře ke stažení:

Reklamační_formular

Odstoupeni_od_smlouvy